Get Adobe Flash player

Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo, příspěvková organizace Šumná 92, 671 02 Šumná, okres Znojmo

GDPR (tzv. General Data Protection Regulation) je nová úprava nakládání s osobními údaji fyzických osob, jejímž primárním účelem je chránit tyto údaje před zneužitím, zabránit nakládání s osobními údaji nad rámec zákona či vlastního přání subjektu těchto údajů.

Osobním údajem se rozumí veškerá informace, na základě které lze člověka přímo či nepřímo identifikovat. Může jít tedy v podstatě o jakýkoli údaj související s konkrétním identifikovatelným člověkem (tj. subjekt údajů). V kontextu školství se může jednat o žáka, ale také např. o pedagogického pracovníka, rodiče, třetí osobu apod.

Základní škola a Mateřská škola Šumná, Šumná 92 (dále jen „škola“) jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID: 4rfj286, tel.: 515 291 299 nebo poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Šumná, Šumná 92, 671 028 Šumná. Na tyto kontakty je možné se v relevantních případech obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Na výše uvedené kontakty se mohou subjekty údajů na školu obracet i v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

V rámci zajišťování svých činností shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje žáků a zaměstnanců pro tyto účely:

‣ Vedení školní matriky (evidence žáků) - v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující údaje: jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo žákovi přiděleno); státní občanství; místo narození a místo trvalého pobytu; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; obor, formu a délku vzdělávání ve střední škole; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka uvedené v § 16 školského zákona; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno; jméno a příjmení zákonného zástupce jeho místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

‣ Přijetí k základnímu vzdělávání – zápis do 1. třídy, odklad školní docházky, přihláška ke vzdělávání na Základní škole, rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve základní škole, zápisový lístek

‣ Doklady o průběhu vzdělávání a jeho ukončování

‣ Evidence úrazů v knize úrazů

‣ Evidence docházky dětí

‣ Vedení záznamů v třídní knize, třídním výkazu

‣ Zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské povolení k účasti na akci, ohrožující faktory, např. alergie nebo jiné zdravotní znevýhodnění, prohlášení o bezinfekčnosti)

‣ Uvolnění žáka z vyučování, úpravy vzdělávání ze zdravotních důvodů – na základě žádosti zákonných zástupců nebo zletilého žáka (se souhlasem rodičů)

‣ Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

‣ Prezentace a propagace školy – na základě souhlasu subjektu údajů pořizování fotografií ve škole a na mimoškolních akcích, jejich zveřejnění na webových stránkách, v tisku, v propagačních materiálech školy, prezentace žákovských prací na výstavách

‣ Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem (školský zákon)

‣ Žádost o přestup žáka

‣ Výroční zpráva o činnosti školy

‣ Poskytování poradenských služeb pracovníky speciálně pedagogického centra

‣ Poskytování poradenských služeb pracovníky školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, metodik prevence)

‣ Smluvní agenda školy, provozní agenda školy (plnění smluv)

‣ Pedagogická agenda – další vzdělávání pedagogických pracovníků

‣ Fond kulturních a sociálních potřeb

‣ Personální a mzdová dokumentace – vedení osobních spisů zaměstnanců, zákonné odvody, nemocenské dávky, cestovní příkazy

‣ Zařízení školního stravování – Přihlášky ke stravování

‣ Hospodářská dokumentace a účetní evidence (zákon o účetnictví,…)

Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých případech předávat školskému poradenskému zařízení (SPC), jinak pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštními právními předpisy (např. Policie ČR, soudy, OSPOD).

Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním plánem školy.

Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Luděk Bartes

BNSOFT

Bezručova 3

669 02 Znojmo

tel.: 727 939 671

e-mail: ludek_bartes@bnsoft.cz