Get Adobe Flash player

STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ (ŠPP)

 

1. Úvod

 

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole. ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a bez souhlasu se je nedozví nikdo další. Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, především vyhláškou 197/2016 .

Školní poradenské pracoviště bylo ustanoveno dne 31. 8. 2016

 

2. Organizační struktura

 

 Členové školního poradenského pracoviště a kontakty:

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Výchovný poradce 

   Mgr. Diana Sklenářová - sklenarova@zsamssumna.cz, 515 291 299, 736 671 427

   Konzultační hodiny: středa od 10:30 - 12:00 nebo kdykoliv po předhozí domluvě

Členové školního poradenského pracoviště:

Školní metodik prevence

   Mgr. Lucie Stehlíková - stehlikova@zssumna.cz, 515 291 299, 774 750 437

   Konzultační hodiny: úterý od 9: 45 - 10:30 nebo kdykoliv po předchozí domluvě

Školní speciální pedagog             

   Bc. Žaneta Kochová -  515 291 299, 739 408 423

   Konzultační hodiny: pondělí  od 12:15 -13:00 nebo kdykoliv po předchozí domluvě

 

3. Hlavní cíle

  • přiblížení poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, rodičům i pedagogům
  • zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšné společné vzdělávání těchto dětí
  • prevence sociálně-patologických jevů (závislosti, agresivita, šikana, rasismus, sexuální výchova atd.)
  • vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve škole
  • omezení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, průběžná a dlouhodobá péče o děti s neprospěchem
  • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
  • poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním a poskytováním informací o možnostech kariérového uplatnění po ZŠ
  • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními