Get Adobe Flash player

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce

2022 / 2023 pro školní rok 2023 / 2024

Termíny podání  a počet   přihlášek na střední školy:

Uchazeč může podat 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do denní  formy vzdělávání  do 1. března 2023, to platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia.

V případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají přihlášky do 30. listopadu 2022

Přihlášky dostanete vyplněné naší školou, Vy  zkontrolujete zadané osobní údaje, doplníte termíny, ve kterých se Vaše dítě zúčastní přijímacích zkoušek (ty se nesmí překrývat) a obstaráte si u Vašeho lékaře potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte (pokud to škola vyžaduje).

 

Způsob předávání přihlášky je stanoven současným zněním školského zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem.

 

Přijímací řízení ve školním roce 2022 / 2023 :

  • Konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání, přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Pro tento účel předává údaje z přihlášky uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám,
  • Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
  • Způsob zadávání, délku trvání a kritéria hodnocení jednotné zkoušky a podmínky organizace jednotné zkoušky stanoví právní předpis.
  • Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy do 31. ledna 2023.
  • Jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup,
  • V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek z jednotných testů.
    Poznámka: Uchazeč bude konat jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení na jedné škole 2x jen v případě, že by na téže škole uplatnil obě přihlášky do různých oborů vzdělání (případně odborných zaměření podle školního vzdělávacího programu), kde se jednotná zkouška koná (§ 60 odst. 5 školského zákona).
  • Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělávání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2023, pro ostatní obory vzdělávání se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2023.

Výsledky přijímacích zkoušek

Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí

            (1) Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. v případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky podle § 60b odst. 1 a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

            (2) Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2023.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek bude k vyzvednutí na ZŠ Šumná v termínech od   15.3. –  30. 3. 2023. Vyzvednout si ho může pouze zákonný zástupce žáka.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Druhé kolo přijímacího řízení

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Odvolání

Na veřejných středních školách se lze odvolat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Právo na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na jinou než veřejnou střední školu je plně v kompetenci ředitele této školy.

O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů. Ve zvláštních případech může krajský úřad tuto dobu prodloužit, je však nutné toto vždy oznámit. Odvolání podávají rodiče uchazeče.

Další informace

Do prvních ročníků víceletých gymnázií se mohou hlásit výhradně jen děti z pátých a sedmých tříd základních škol.

Ředitelé středních škol musejí nejdéle do konce ledna stanovit a zveřejnit údaje o tom kolik uchazečů o studium přijme a do jakých oborů. Údaje musejí být vyvěšeny jednak na veřejně přístupném místě přímo ve škole, ale taky na internetových stránkách školy.

 

Více informací získáte na stránkách MŠMT ČR - Přijímání na střední školy a konzervatoře nebo na odkazu: .

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/ustanoveni-o-prijimacim-rizeni-do-strednich-skol-ve-skolskem

 

Na jakékoliv  Vaše dotazy   ráda  odpovím  po telefonické domluvě   na  tel. 736 671 427 nebo 515 291 299.

  

S pozdravem   Diana Sklenářová – výchovný poradce