Get Adobe Flash player

 Školní družina 

Kontakt:
Telefon: 537 021 759
E-mail: sdsumna@zsamssumna.cz

zaměstnanci:

 • Vedoucí vychovatelka – Pavlína Zachová
 • Vychovatelka - Gabriela Protivínská
 • Vychovatelka – Jitka Heverová
 • Vychovatelka - Kamila Ingrová

 

 

Provoz školní družiny:

  7:00 - 8:45 hod

11:15 - 15:30 hod

Školní družina je určena pro žáky 1. - 5. ročníku.

Činnost ve družině je rozdělena na činnosti:

 • Zájmové – výtvarná, hudební, literární, přírodovědná, pracovní, společensko-vědní a sportovní
 • Rekreační – hry dle výběru dětí, četba, vycházky, pobyt na zahradě, řízené činnosti, tělovýchovné chvilky, soutěže
 • Odpočinkové – po obědě, volné hry, kreslení, četba 

Veškerá činnost je prováděna formou her, soutěží, vyprávění, besed.

Nesuplujeme školu, i když veškeré školní vědomosti se snažíme nenásilně prohlubovat, upevňovat, ale zároveň dát dětem dostatečný prostor pro odpočinek a relaxaci.

 

Režim školní družiny: 

  7. 00 -   8. 45            klidové činnosti, příprava na vyučování

11. 20 – 11. 30           klidové činnosti, příprava na oběd

11. 30 – 12. 30           oběd, relaxace, hry a činnosti dle zájmů, rozhovory, četba

12. 30 – 13. 30           rekreační činnost, vycházky, pobyt na zahradě MŠ, míčové hry, soutěže a hry

13. 30                         odchod odjíždějících dětí na autobus s doprovodem vychovatelky

13. 30 – 14. 30           zájmové činnosti – aktivity v oblasti sportovní, přírodovědné, pracovní,                                                                                       estetické a společenskovědní

14. 30  - 15. 00           sebevzdělávací činnost, možné vypracování DÚ, příprava na vyučování formou her, soutěží, rébusů                                                    

15. 00 – 15. 30           spontánní aktivity, úklid, postupný odchod dětí domů

 

 

 • Družina umožňuje účastníkům zájmové činnosti (společensko-vědní, přírodovědné, sportovní, esteticko-výchovné a pracovní), odpočinkové činnosti a podle zájmu přípravu na vyučování, častý pobyt venku a vycházky.
 • K činnosti ŠD je možné využívat tělocvičnu, školní hřiště, učebnu informatiky, esteticko-výchovnou učebnu, keramickou dílnu, zahradu a pískoviště v mateřské škole.
 • Provozní doba školní družiny je denně od 11:20 do 15:30 hodin.
 • Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku    s uvedením docházky a způsobu odchodu žáka z družiny.
 • Odhlášení žáka z docházky školní družiny oznámí rodiče písemnou formou vedoucí vychovatelce ŠD.
 • Uvolnění z denní činnosti ŠD je možné jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce nebo osobním vyzvednutím žáka.
 • Činnosti družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se v nich neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení (například dělené vyučovací hodiny, přerušení výuky apod.).
 • Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.
 • Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu.
 • Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD – platí i zde ustanovení vyhlášky o základní škole.
 • Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci – ošetří sama, zavolá rodiče, event. lékařskou pomoc. Všechny úrazy eviduje neprodleně v knize úrazů, úraz podléhající registraci (absence žáka ve škole) ohlašuje vedení školy.

 

Fotogalerie: